Vợ ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã bán 148.100 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông Nguyễn Đình Quế. 
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.774 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,051%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 160.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 148.100 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện giá thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.674 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,0092%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2019 đến ngày 14/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai