Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty và thông tin phát hành CP trả cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết v/v trả cổ tức bằng cổ phiếu và bổ nhiệm các chức danh quản lý để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Nghị quyết

 
cong ty mia duong quang ngai