Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 10:05:06 18-10-2021

Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty không mua số lượng cổ phần đã đăng ký 10:04:04 18-10-2021

Nghị quyết HĐQT số 65 ngày 01 tháng 10 năm 2021 14:09:30 02-10-2021

Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 13:57:48 13-09-2021

Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty không giao dịch số cổ phần đã đăng ký mua 13:56:41 13-09-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đính chính số lượng cổ phần đã mua trong thời gian từ ngày 08/7/2021 đến ngày 06/8/2021 là 99.000 cổ phần (đã công bố 91.000 cổ phần) 10:08:09 27-08-2021

QNS thông báo nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 14:07:44 24-08-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 08:17:51 07-08-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 91.000 cổ phần 08:17:06 07-08-2021

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 11:22:22 05-08-2021

QNS công bố Nghị quyết số 60 của HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 11:19:56 05-08-2021

QNS công bố Nghị quyết số 57 của HĐQT về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động 1 năm đối với Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị  Nguyễn Hữu Tiến 19:32:35 31-07-2021

QNS công bố Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 10:47:50 28-07-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 09:25:09 03-07-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 341.300 cổ phần 09:23:58 03-07-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 11:18:30 29-05-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 578.000 cổ phần 11:16:36 29-05-2021

QNS đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 14:32:52 22-05-2021

QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 09:46:36 20-05-2021

QNS thông báo về việc cổ đông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 16:07:42 10-05-2021

Quy định về cấp lại, cấp mới sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của QNS 15:42:07 08-05-2021

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã mua 1.100 cổ phần 13:57:03 04-05-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 15:33:10 23-04-2021

Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 514.200 cổ phần 15:31:15 23-04-2021

QNS thông báo nhận cổ tức đợt còn lại năm 2020 bằng tiền 10:13:24 22-04-2021

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 17:15:06 19-04-2021

QNS công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các chức danh khác 16:40:37 09-04-2021

QNS công bố thông tin Chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 13:50:11 07-04-2021

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 16:54:09 05-04-2021

QNS công bố thông tin bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 14:37:34 02-04-2021

QNS công bố điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 16:19:10 31-03-2021

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 30 tháng 3 năm 2021 11:26:55 31-03-2021

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký mua 50.000 cổ phần 14:35:36 26-03-2021

Thông báo về Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và điều chỉnh thông tin cổ đông 16:08:53 22-03-2021

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã mua 5.500 cổ phần 15:28:28 22-03-2021

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 08:08:09 20-03-2021

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 222.900 cổ phần 08:06:34 20-03-2021

QNS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 16:43:24 13-03-2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 17:18:28 27-02-2021

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký mua 50.000 cổ phần 07:41:41 18-02-2021

QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền 14:13:31 08-02-2021

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 007 ngày 08/02/2021 về việc ứng cổ tức bằng tiền 14:07:17 08-02-2021

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 07:40:32 06-02-2021

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã không mua số cổ phần đăng ký 07:39:47 06-02-2021

QNS công bố tình hình quản trị Công ty năm 2020 10:38:50 30-01-2021

Ngày 26/01/2021, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhận được Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC ngày 22/01/2021 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 09:12:55 27-01-2021

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã không mua số cổ phần đăng ký 09:51:37 12-01-2021

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – Nguyễn Đức Tiễn đã mua 2.500 cổ phần 10:29:02 05-01-2021

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 10:07:49 02-01-2021

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã không mua số cổ phần đăng ký 10:07:04 02-01-2021

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 45 ngày 30 tháng 12 năm 2020 14:42:59 31-12-2020

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi áp dụng mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới 14:57:30 16-12-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 40.000 cổ phần 13:42:22 03-12-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã không mua lượng cổ phần đăng ký 13:40:51 03-12-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – Nguyễn Đức Tiễn đăng ký mua 50.000 cổ phần 10:03:47 01-12-2020

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 09:17:36 28-11-2020

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã không mua số lượng cổ phần đăng ký 09:16:06 28-11-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 40.000 cổ phần 15:00:02 29-10-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã không mua số cổ phần đăng ký 14:58:17 29-10-2020

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 19:58:45 23-10-2020

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã không mua số lượng cổ phần đăng ký 19:53:37 23-10-2020

Trưởng Ban kiểm soát QNS – Nguyễn Đình Quế đã giao dịch 400.000 cổ phần đăng ký bán 11:32:01 07-10-2020

Đặng Phú Quý – thành viên Hội đồng quản trị QNS đã bán 100.000 cổ phần 09:10:04 05-10-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 40.000 cổ phần 17:10:04 22-09-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã không mua số cổ phần đăng ký 17:09:20 22-09-2020

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 09:24:57 18-09-2020

Võ Thành Đàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã mua 389.600 cổ phần 09:23:16 18-09-2020

Trưởng Ban kiểm soát QNS – Nguyễn Đình Quế đăng ký bán 400.000 cổ phần 09:52:27 14-09-2020

QNS thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 15:41:23 11-09-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã giao dịch 21.300 cổ phần 11:05:55 09-09-2020

Đặng Phú Quý – thành viên Hội đồng quản trị QNS đăng ký bán 100.000 cổ phần 10:43:32 05-09-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 14:52:54 28-08-2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư có liên quan đến cổ đông lớn Võ Thành Đàng 15:33:39 26-08-2020

Nguyễn Thuận - Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đã giao dịch 310.730 cổ phần 16:36:18 22-08-2020

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Võ Thành Đàng 16:16:37 21-08-2020

QNS Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020 13:37:42 21-08-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 13:35:09 21-08-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 40.000 cổ phần 11:22:45 17-08-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã không mua số cổ phần đăng ký 11:21:45 17-08-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 09:56:22 15-08-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 281.300 cổ phần 09:55:40 15-08-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung hạng mục đầu tư "Hệ thống máy nghiền nhiên liệu đốt lò". 11:31:26 12-08-2020

Nguyễn Đình Mẫn - Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đã giao dịch 19.015 cổ phần 09:38:27 06-08-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2020 15:03:21 03-08-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 50.000 cổ phần 14:34:50 03-08-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2020 15:43:55 18-07-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đăng ký mua 40.000 cổ phần 08:46:50 13-07-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, đã mua 5.000 cổ phần 08:46:07 13-07-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 08:42:56 13-07-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã không mua số lượng cổ phần đăng ký 08:41:37 13-07-2020

Nguyễn Thuận - Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 310.730 cổ phần 14:46:22 10-07-2020

Nguyễn Đình Mẫn - Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đăng ký bán 30.000 cổ phần 15:34:08 02-07-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 40.000 cổ phần 14:13:16 06-06-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT không mua số lượng cổ phần đã đăng ký 14:12:30 06-06-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần 09:42:12 05-06-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 831.100 cổ phần 09:41:00 05-06-2020

QNS đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 10:12:49 30-05-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2020 14:06:33 26-05-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.200.000 cổ phần 11:15:35 02-05-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 288.700 cổ phần 11:13:35 02-05-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 40.000 cổ phần 17:04:22 29-04-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đã mua 40.000 cổ phần 17:03:26 29-04-2020

QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức còn lại năm 2019 08:04:40 25-04-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn không bán 100.000 cổ phần đã đăng ký 10:25:06 24-04-2020

QNS công bố thông tin gia hạn thời gian báo cáo tài chính năm 2020 14:12:32 30-03-2020

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại bằng tiền của năm 2019 13:55:50 30-03-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đăng ký mua 100.000 cổ phần 11:22:37 30-03-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.500.000 cổ phần 10:31:16 27-03-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 500.000 cổ phần 10:30:42 27-03-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần 16:28:16 19-03-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn không bán 100.000 cổ phần đã đăng ký 10:43:20 14-03-2020

QNS công bố thông tin 08:28:29 06-03-2020

QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt 15:37:43 26-02-2020

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đã bán 190.874 cổ phần 15:31:41 21-02-2020

Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã mua 20.000 cổ phần 15:31:04 21-02-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần 08:36:23 10-02-2020

QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 13:52:23 06-02-2020

Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phần 09:02:48 05-02-2020

QNS công bố kết luận của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi 15:36:56 22-01-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần 11:13:10 22-01-2020

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã bán 5.000 cổ phần 09:14:50 15-01-2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã không mua số lượng cổ phần đã đăng ký 11:10:43 22-01-2020

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 190.874 cổ phần 10:39:40 18-01-2020

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi không bán 190.874 cổ phần đã đăng ký 10:38:35 18-01-2020

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã mua 20.000 cổ phần 15:41:42 08-01-2020

Nghị quyết HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi ngày 27.12.2019 10:44:36 28-12-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần 08:45:54 21-12-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 0 cổ phần 08:45:06 21-12-2019

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đăng ký bán 190.874 cổ phần 16:56:15 11-12-2019

Ngô Võ Triết không giao dịch 20.000 cổ phần đã đăng ký 10:33:42 09-12-2019

Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 50.000 CP 10:32:59 09-12-2019

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 200.000 cổ phần 16:35:09 27-11-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần 11:00:10 14-11-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 161.800 cổ phần 10:59:49 14-11-2019

Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã giao dịch 48.966 cổ phần 10:27:30 08-11-2019

Con trai ông Ngô Văn Tụ- TV HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Vinasoy đăng ký mua 20.000 cổ phần 09:38:57 02-11-2019

Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ đã giao dịch 20.000 cổ phần 16:31:39 19-11-2019

QNS công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019 14:13:16 30-10-2019

Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Nguyễn Đình Mẫn - đã bán 53.955 cổ phần 07:56:00 23-10-2019

Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành VN Vinasoy đăng ký mua 20.000 CP 15:25:42 16-10-2019

Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã bán 22.500 cổ phần 10:22:22 12-10-2019

Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi đăng ký mua 48.966 cổ phần 16:16:00 08-10-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần 15:58:05 08-10-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 600.000 cổ phần 15:56:19 08-10-2019

Vợ ông Trần Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã bán 765.742 cổ phần 10:32:59 02-10-2019

Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương đăng ký bán 132.528 cổ phần 09:37:41 27-09-2019

Giám đốc Nhà máy Đường An Khê Trần Quang Kiên đã bán 150.000 cổ phần 15:24:41 20-09-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 600.000 cổ phần 15:36:59 20-09-2019

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 300.000 cổ phần 16:34:29 20-09-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 46 ngày 19 tháng 9 năm 2019 10:45:00 19-09-2019

Vợ ông Trần Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đăng ký bán 765.742 cổ phần 10:34:32 19-09-2019

Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đăng ký bán 75.000 cổ phần 11:19:12 16-09-2019

Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi - Trương Minh Thuận đã bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký 08:56:44 11-09-2019

Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đã bán 20.000 cổ phần 07:34:27 11-09-2019

Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn -Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất đăng ký bán 50.000 cổ phần 13:52:51 06-09-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 300.000 cổ phần 08:24:12 06-09-2019

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chưa mua số lượng cổ phần đã đăng ký 08:22:28 06-09-2019

Giám đốc Nhà máy Đường An Khê Trần Quang Kiên đăng ký bán 150.000 cổ phần 08:38:02 04-09-2019

Phó Tổng giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đã bán 500.000 cổ phần 09:54:45 31-08-2019

Người nội bộ Công ty – Đặng Phú Quý – thành viên HĐQT đã bán 200.000 cổ phiếu 07:43:21 28-08-2019

Người nội bộ Nguyễn Thành Huy đã bán 40.000 cổ phần 11:19:57 27-08-2019

Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đăng ký bán 500.000 cổ phần 08:39:19 24-08-2019

Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đã bán 500.000 cổ phần 08:37:09 24-08-2019

Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn - GĐ Nhà máy Bia Dung Quất - đã bán 73.900 cổ phần 07:44:45 20-08-2019

Thành viên HĐQT Đặng Phú Quý đăng ký bán 200.000 cổ phần 07:44:02 20-08-2019

QNS thông báo về việc nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2019 09:44:24 19-08-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 41 ngày 17 tháng 8 năm 2019 08:42:47 17-08-2019

Vợ ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã bán 148.100 cổ phần 08:40:30 17-08-2019

QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán 15:46:12 15-08-2019

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đăng ký bán 500.000 cổ phần 16:33:25 14-08-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 15:13:10 14-08-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:12:31 14-08-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:44:14 13-08-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 10:09:55 09-08-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:53:24 02-08-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:52:44 02-08-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:50:14 02-08-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 38 về việc tiếp tục ký hợp đồng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến 08:31:23 01-08-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 07:32:05 31-07-2019

QNS công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2019 16:02:48 29-07-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 35 ngày 27/7/2019 08:31:32 27-07-2019

QNS công bố Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần ngày 22.7.2019 11:04:15 25-07-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 11:08:14 18-07-2019

Nghị quyết HĐQT Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty 11:04:26 18-07-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:11:08 17-07-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 09:56:51 11-07-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 16:31:28 10-07-2019

QNS công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019 10:12:12 04-07-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:47:56 27-06-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:46:44 27-06-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:44:54 27-06-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:50:32 25-06-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:36:44 20-06-2019

Thông báo ngày 18/6/2019 là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2018 08:55:26 14-06-2019

QNS thông báo kết quả giao dịch của người liên quan người nội bộ Công ty 08:49:32 13-06-2019

UBCKNN đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ 15:36:52 11-06-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:30:10 11-06-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:25:12 04-06-2019

QNS công bố thông tin ông Võ Thành Đàng trở thành cổ đông lớn 14:20:30 04-06-2019

QNS thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 16:54:30 03-06-2019

QNS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 15:20:14 03-06-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty 14:31:56 01-06-2019

VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6 cho QNS 07:36:27 31-05-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty 14:11:06 30-05-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:01:45 29-05-2019

QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019 07:21:51 28-05-2019

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 16:53:11 22-05-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:28:37 22-05-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:27:31 22-05-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:17:13 21-05-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:54:52 20-05-2019

QNS công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ- ESOP 11:13:34 18-05-2019

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ QNS 09:43:20 18-05-2019

QNS thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 14:21:06 16-05-2019

QNS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 07:20:51 10-05-2019

QNS công bố NQ HĐQT số 27 ngày 10 tháng 5 năm 2019 09:41:35 09-05-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 26 ngày 09 tháng 5 năm 2019 16:05:20 27-04-2019

QNS công bố Báo cáo tài chính năm Quý I năm 2019 14:04:04 24-04-2019

QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018 07:37:00 20-04-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:09:43 19-04-2019

QNS công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 16:09:13 18-04-2019

QNS thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 16:07:43 18-04-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 18 tháng 04 năm 2019 15:55:00 18-04-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:52:40 17-04-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:51:21 17-04-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:41:04 17-04-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:47:46 10-04-2019

QNS công bố thông tin gia hạn thời gian báo cáo tài chính năm 2019 08:29:28 08-04-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty 09:46:06 04-04-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 19 Công ty ngày 04 tháng 04 năm 2019 09:08:41 04-04-2019

QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018 15:42:22 01-04-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:42:04 01-04-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:41:13 01-04-2019

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 08:51:42 30-03-2019

Quyết định của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về xử phát vi phạm hành chính 14:58:25 27-03-2019

QNS công bố Báo cáo thường niên năm 2018 07:43:08 23-03-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:45:52 19-03-2019

QNS công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 14:48:52 19-03-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:50:04 12-03-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:49:21 12-03-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:47:24 12-03-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:43:54 12-03-2019

QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 15:01:51 11-03-2019

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty 16:29:34 22-02-2019

Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Công ty QNS 10:59:19 22-02-2019

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 09:03:02 02-02-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:15:41 01-02-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:13:44 01-02-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:48:58 19-11-2019

QNS công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2018 11:32:38 26-01-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty 18:25:18 18-01-2019

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 17 tháng 01 năm 2019 14:34:26 17-01-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 13:36:22 16-01-2019

QNS công bố danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018 09:15:02 12-01-2019

QNS thông báo thay đổi nhân sự quản lý Nhà máy Đường An Khê 10:02:44 11-01-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:32:24 05-01-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:31:04 05-01-2019

QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018 08:19:07 05-01-2019

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:17:46 02-01-2019

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:15:25 02-01-2019

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:10:01 31-12-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 13:59:06 29-12-2018

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018 10:25:17 14-12-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty 08:44:55 14-12-2018

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018 09:39:35 13-12-2018

QNS công bố Giấy chứng nhận ĐKKD Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh 11:08:12 12-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:43:52 12-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 10:41:20 12-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:51:00 06-12-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:49:38 06-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:05:09 01-12-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:00:50 01-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 15:57:27 01-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 15:53:02 01-12-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:41:44 22-11-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:40:24 22-11-2018

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 59 ngày 17 tháng 11 năm 2018 11:14:03 17-11-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:51:35 15-11-2018

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 52 ngày 31 tháng 10 năm 2018 21:25:17 31-10-2018

QNS công bố báo cáo tài chính quý III năm 2018 14:11:55 30-10-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:57:30 29-10-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:56:09 29-10-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:41:40 29-10-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:40:19 29-10-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:02:04 17-10-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:00:45 17-10-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:41:25 02-10-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:09:07 22-09-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:05:49 22-09-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:02:26 22-09-2018

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:00:55 22-09-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:27:34 15-09-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:56:52 18-08-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:53:57 18-08-2018

QNS công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán 14:22:40 15-08-2018

QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 14:26:20 02-08-2018

QNS công bố nghị quyết HĐQT số 46 ngày 28 tháng 7 năm 2018 14:47:00 28-07-2018

QNS công bố báo cáo tài chính quý II năm 2018 11:09:41 28-07-2018

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 15:29:18 25-07-2018

QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 16:32:55 17-07-2018

QNS công bố nghị quyết HĐQT số 42 và thông tin giao dịch CP của người nội bộ Công ty 17:01:36 16-07-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:00:16 13-07-2018

QNS CBTT: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 14:37:27 04-07-2018

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20 15:06:08 03-07-2018

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty 15:36:49 27-06-2018

QNS CBTT: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà ĐT lớn 13:59:30 26-06-2018

QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 17:40:11 20-06-2018

QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018 10:44:53 14-06-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:29:32 09-06-2018

QNS công bố nghị quyết HĐQT số 34 ngày 8 tháng 6 năm 2018 15:17:12 09-06-2018

HNX thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 của QNS 11:26:53 09-06-2018

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:49:30 07-06-2018

HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của QNS 16:46:04 05-06-2018

VSD cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần thứ 5 cho QNS 14:33:46 26-05-2018

QNS công bố Nghị quyết số 31 của Hội đồng quản trị công ty 14:26:24 26-05-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:27:04 24-05-2018

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 15:52:45 18-05-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:16:27 15-05-2018

QNS công bố thông tin: báo cáo kết quả PHCP trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 15:02:10 15-05-2018

QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 27 của HĐQT Công ty 09:26:50 09-05-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:50:30 04-05-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:48:07 04-05-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:51:42 04-05-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:44:22 04-05-2018

QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 14:39:01 27-04-2018

QNS công bố Nghị quyết số 23 của Hội đồng quản trị Công ty và phụ lục 19 gửi UBCKNN 10:20:43 20-04-2018

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 07:31:22 20-04-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:33:58 11-04-2018

QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2017 10:34:38 05-04-2018

QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 19 của HĐQT Công ty 10:30:16 05-04-2018

QNS công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 10:13:55 03-04-2018

QNS công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2017 16:16:36 02-04-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:48:24 02-04-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:46:01 02-04-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:38:39 02-04-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:35:21 02-04-2018

QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10:59:59 01-04-2018

QNS công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang 19:06:41 24-03-2018

QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 07:51:21 22-03-2018

QNS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 10:56:00 20-03-2018

QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 10:08:40 13-03-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 21:53:18 07-03-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:28:42 02-03-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:57:22 01-03-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:54:00 01-03-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:34:41 23-02-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:31:17 23-02-2018

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018 15:28:57 06-02-2018

QNS công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2017 14:00:33 30-01-2018

QNS báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:37:13 24-01-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:28:52 22-01-2018

QNS thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:26:30 22-01-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:48:11 19-01-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:46:48 19-01-2018

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:56:20 12-01-2018

Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ và DS cổ đông lớn 2018 11:09:02 10-01-2018

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:04:41 30-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:02:21 30-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:33:18 29-12-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:30:59 29-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:27:41 29-12-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:03:21 22-12-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 16:31:25 11-12-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:49:05 09-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:47:30 09-12-2017

QNS thông báo ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 15:47:09 06-12-2017

Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 05 tháng 12 năm 2017 14:06:53 06-12-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng 13:45:33 06-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:50:09 02-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:30:51 01-12-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:01:31 01-12-2017

Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh 07:32:08 01-12-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:22:51 27-11-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:20:32 27-11-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:56:12 17-11-2017

QNS công bố thông tin thay đổi nhân sự 08:49:56 13-11-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:23:38 06-11-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:30:18 03-11-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:09:57 01-11-2017

QNS công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 11:09:37 27-10-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 13:50:16 21-10-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 13:47:52 21-10-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:37:08 22-09-2017

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 69 ngày 20 tháng 9 năm 2017 16:51:44 20-09-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:25:23 16-09-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:23:42 16-09-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:50:21 18-08-2017

QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán 13:52:00 17-08-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 08:30:39 12-08-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty. 08:28:12 12-08-2017

QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 16:33:47 05-08-2017

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - thay đổi lần thứ 19 15:20:23 04-08-2017

QNS công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 09:20:25 31-07-2017

QNS công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 17:01:06 19-07-2017

QNS thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 18:29:47 15-07-2017

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 60 về ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 11:41:26 14-07-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:39:18 07-07-2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:10:00 07-07-2017

QNS công bố ngày 26/06/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu ĐKGD bổ sung 13:59:04 19-06-2017

QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 22:28:38 14-06-2017

QNS công bố thông tin về Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 22:26:13 14-06-2017

QNS công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự Công ty 18:26:52 14-06-2017

QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 15:17:06 08-06-2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công tyCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 21:08:46 03-06-2017

QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 21:02:24 03-06-2017

VSD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư cho QNS 07:38:03 01-06-2017

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty QNS năm 2017 17:08:19 30-05-2017

Nghị quyết của HĐQT QNS về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty 11:43:00 27-05-2017

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 08:03:38 24-05-2017

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2017 10:21:13 16-05-2017

QNS báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành 09:33:52 13-05-2017

QNS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 09:09:32 13-05-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 07:36:41 13-05-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:44:19 29-04-2017

QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 17:05:59 28-04-2017

QNS công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 15:16:33 25-04-2017

QNS Thông báo chi trả cổ tức đợt còn lại năm 2016 bằng tiền 09:12:13 20-04-2017

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai 09:16:54 17-04-2017

Nghị quyết HĐQT QNS về việc trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu 09:48:32 14-04-2017

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 10:52:10 13-04-2017

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Giống mía Gia Lai 11:00:51 05-04-2017

Công bố thông tin: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 15:18:29 03-04-2017

QNS công bố Báo cáo thường niên năm 2016 16:16:58 31-03-2017

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 10:38:37 29-03-2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 16:58:13 25-03-2017

QNS công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty 16:55:50 22-03-2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty 16:50:30 22-03-2017

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty 09:36:05 21-03-2017

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 10:27:43 20-03-2017

QNS công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 17:46:47 15-03-2017

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2017 16:47:23 15-03-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty 14:47:29 15-03-2017

QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 09:47:44 15-03-2017

QNS thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 08:09:22 11-03-2017

QNS công bố Ngày chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 16:53:58 16-02-2017

QNS công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Võ Thành Đàng 16:22:38 16-02-2017

Công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 13:57:13 16-02-2017

QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2016 09:29:50 02-02-2017

Công bố thông tin Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 11:20:29 24-01-2017

QNS Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016 16:17:07 12-01-2017

Công bố thông tin Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn 14:09:47 05-01-2017

Thông báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Trịnh Tuấn Minh 15:07:24 31-12-2016

Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Vinasoy Bình Dương 16:28:59 27-12-2016

Công bố thông tin về quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi 09:00:37 27-12-2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016 16:15:08 21-12-2016

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 09:11:07 21-12-2016

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Đường Quảng Ngãi 18:05:41 14-12-2016

Công bố quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty 17:53:20 14-12-2016

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2016 16:19:59 13-12-2016

Nghị quyết HĐQT về đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu QNS 07:53:35 07-12-2016

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:17:11 14-11-2016

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 18 14:38:46 11-11-2016

Thông báo về việc bà Hồ Nguyên Thủy báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 16:49:10 04-11-2016

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội 11:02:47 02-11-2016

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2016 10:47:26 02-11-2016

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 11:18:05 26-10-2016

Công bố thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17 15:33:40 25-10-2016

Quy định về cấp lại, cấp mới số chứng nhận sở hữu cổ phần 15:33:18 18-10-2016

Thông báo về người đứng đầu Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương 14:40:56 11-10-2016

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 05 tháng 10 năm 2016 11:04:31 06-10-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và của người liên quan của người nội bộ Công ty 10:56:05 06-10-2016

Thông báo thay đổi Người đứng đầu Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh 14:42:40 04-10-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 14:30:13 04-10-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 14:27:52 04-10-2016

Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã kiểm toán 10:39:32 25-08-2016

Thông báo ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 13:51:12 23-08-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 10:42:51 23-08-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:38:31 23-08-2016

Công bố Nghị quyết số 102 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty 14:08:03 16-08-2016

QNS: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 03 16:28:42 03-08-2016

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 16:10:11 01-08-2016

Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 16:05:49 01-08-2016

Công bố Nghị quyết số 98 của Hội đồng quản trị Công ty 15:56:46 01-08-2016

Công bố Báo cáo tài chính quý II và 06 tháng đầu năm 2016 16:54:25 26-07-2016

UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 15:32:03 25-07-2016

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến 16:40:40 21-07-2016

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016 14:54:19 13-07-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc Công ty 15:28:55 12-07-2016

Công bố: thay đổi SL CP có quyền biểu quyết và BCKQ giao dịch quyền mua CP của người nội bộ 15:23:33 12-07-2016

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn năm 2016 11:22:05 11-07-2016

Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty 18:43:44 27-06-2016

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2016 07:56:21 23-06-2016

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 14:54:14 20-06-2016

Công bố thông tin về việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam 10:35:41 16-06-2016

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2016 10:20:15 15-06-2016

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2016 17:37:50 09-06-2016

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:37:25 06-06-2016

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 09:51:01 03-06-2016

Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt còn lại của năm 2015 08:31:34 09-05-2016

CBTT giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty và công văn gửi UBCKNN 16:06:05 07-05-2016

Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty và thông tin phát hành CP trả cổ tức năm 2015 19:13:36 03-05-2016

UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 10:45:58 29-04-2016

Công ty QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 15:44:44 27-04-2016

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính 08:40:10 26-04-2016

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 10:04:10 25-04-2016

Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v bầu các chức danh của HĐQT và trả cổ tức còn lại của năm 2015 11:14:10 18-04-2016

Công bố thông tin về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2015 11:04:10 18-04-2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2015 14:56:54 12-04-2016

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 17:31:13 11-04-2016

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 07:41:23 04-04-2016

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 17:35:45 28-03-2016

Công ty QNS Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 10:35:45 28-03-2016

Công bố Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty QNS 10:30:45 28-03-2016

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:51:30 19-03-2016

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 15:51:14 16-03-2016

Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua Dự án đầu tư xây dựng kho thành phẩm của Vinasoy Bắc Ninh 07:50:59 14-03-2016

Nghị quyết của HĐQT QNS về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp 11:06:09 09-03-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 13:46:09 23-02-2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tham dự ĐHCĐTN 2016 11:12:09 23-02-2016

Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 09:48:00 05-02-2016

Công bố Nghị quyết của HĐQT ngày 2 tháng 2 năm 2016 07:55:56 03-02-2016

Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 15:49:56 01-02-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty 15:46:56 27-01-2016

Công bố Nghị quyết của HĐQT ngày 8 tháng 1 năm 2016 11:05:18 09-01-2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty 15:46:16 05-01-2016

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 15:33:16 05-01-2016

Công bố Nghị quyết của HĐQT QNS v/v thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng giống mía Gia Lai 15:46:16 30-12-2015

Thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 08:26:16 24-12-2015

Công bố Kết luận thanh tra thuế năm 2014 11:09:16 09-12-2015

Công bố Nghị quyết HĐQT v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 16:26:16 01-12-2015

Công bố Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 16:24:30 11-11-2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT Công ty 14:38:16 03-11-2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 29 tháng 9 năm 2015 08:40:58 30-09-2015

Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua Dự án đầu tư Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương 14:33:41 15-09-2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 08:40:00 03-09-2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 16:02:00 25-08-2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 09:01:00 30-07-2015

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 14:32:00 25-07-2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo ngày chốt DS ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 14:55:00 17-07-2015

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc ứng cổ tức năm 2015 10:57:00 02-07-2015

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc kiểm toán BCTC năm 2015 16:37:00 01-07-2015

Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 15:40:37 01-07-2015

Công bố thông tin: VSD Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần 1 07:56:32 03-06-2015

Công bố Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 16:53:32 02-06-2015

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 08:19:00 16-05-2015

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của QNS 07:45:00 14-05-2015

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 08:24:00 12-05-2015

Thông báo v/v trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 15:51:36 07-05-2015

Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014 15:51:36 25-04-2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 08:55:36 10-04-2015

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 9 tháng 4 năm 2015 15:51:36 09-04-2015

UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của QNS 14:07:19 08-04-2015

Công bố Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi 13:58:00 03-04-2015

Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014 14:16:39 01-04-2015

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2015 14:16:24 30-03-2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 13:34:00 30-03-2015

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 11:19:56 30-03-2015

Công bố Nghị quyết ngày 17/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi 11:12:56 30-03-2015

Công bố Báo cáo tài chính năm 2014 07:08:56 20-03-2015

Hội đồng quản trị Công ty thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 09:34:56 19-03-2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 07:07:56 18-03-2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 08:07:56 16-02-2015

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xếp thứ 48 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 14:48:56 10-12-2014

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN 10:07:56 10-12-2014

Công bố Nghị quyết số 52 ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Quản trị 07:57:00 10-12-2014

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 10:24:00 06-12-2014

Công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014 10:09:00 06-12-2014

Thông báo v/v đăng ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán 10:24:00 05-12-2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin đã đăng ký chứng khoán 10:16:00 08-11-2014

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN về Nghị quyết số 39 của HĐQT Công ty 07:11:00 09-09-2014

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 16:38:00 08-09-2014

Công bố thông tin: Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 16:36:00 26-08-2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 07:59:00 01-08-2014

Công bố thông tin v/v bổ nhiệm Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 14:00:38 25-07-2014

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN v/v chốt danh sách để đăng ký chứng khoán 07:44:38 02-07-2014

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán 07:54:04 18-06-2014

Công bố thông tin: Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần 07:50:04 18-06-2014

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 15:15:48 17-06-2014

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK v/v chốt danh sách để ứng cổ tức đợt 1_2014 11:07:33 16-06-2014

Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 14 tháng 6 năm 2014 10:59:18 16-06-2014

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cố tức 08:03:01 21-05-2014

Thông báo v/v trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu 09:39:47 08-05-2014

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi 16:02:02 07-05-2014

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu 15:50:47 07-05-2014

Công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014 07:22:24 06-05-2014

Quyết định của Hội đồng quản trị v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động bổ sung, sửa đổi năm 2014 08:37:08 22-04-2014

Thông báo v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2013 14:39:49 14-04-2014

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 14:31:30 14-04-2014

Công bố Nghị quyết số 09 tại phiên họp ngày 26/3/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty 13:52:13 01-04-2014

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 14:52:58 31-03-2014

Công bố Báo cáo thường niên năm 2013 13:57:42 25-03-2014

Công bố Báo cáo tài chính năm 2013 15:04:25 05-03-2014

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 13:49:22 05-03-2014

Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 10:31:06 04-03-2014

Công bố tình hình quản trị Công ty năm 2013 10:56:44 05-02-2014

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 08:10:11 11-12-2013

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 07:58:49 11-12-2013

Công bố Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 15:52:23 29-11-2013

Công bố Quyết toán và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013 16:20:02 18-11-2013

Thông báo v/v Chốt danh sách và xác nhận thông tin cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 16:53:38 06-11-2013

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng đậu nành 15:11:15 23-10-2013

Công bố Quyết định thành lập Nhà máy Sữa Đậu nành Vinasoy Bắc Ninh 14:53:55 23-10-2013

Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 09:59:26 27-08-2013

Giấy ủy quyền ký các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng cổ phần 08:16:05 09-07-2013

Công bố: Nghị quyết 50/NQ/CPĐQN-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty 10:57:48 05-07-2013

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 09:22:31 05-07-2013

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 08:37:18 18-06-2013

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ 09:40:00 04-06-2013

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 18:44:42 03-06-2013

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính và BCTC hợp nhất Quý I năm 2013 15:09:23 11-05-2013

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 10:32:07 04-05-2013

Công bố thông tin: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 16:22:52 02-05-2013

Thông báo v/v trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu 10:46:17 15-04-2013

Công bố thông tin : Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty 10:39:59 15-04-2013

Thông báo Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần 15:29:42 13-04-2013

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 14:16:25 12-04-2013

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2012 16:30:08 06-04-2013

Thông báo v/v chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2012 13:56:50 04-04-2013

Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 16:39:30 01-04-2013

Công bố thông tin về báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012 14:09:12 22-03-2013

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 10:49:53 21-03-2013

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 15:22:31 06-03-2013

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông 09:31:19 27-02-2013

Công bố thông tin về thanh tra thuế 08:35:51 16-01-2013

Thông báo v/v nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần 09:07:33 10-01-2013

Thông báo : V/v thay đổi mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 14:16:15 02-01-2013

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 07:23:59 12-12-2012

Công bố thông tin : Công ty CP Đường Quảng Ngãi ứng cổ tức đợt II năm 2012 10:21:42 10-12-2012

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 09:37:15 24-08-2012

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt I năm 2012 07:38:47 15-06-2012

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc ứng cổ tức đợt I năm 2012 11:26:24 14-06-2012

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012 08:48:07 08-06-2012

UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 07:55:31 04-06-2012

Công bố thông tin v/v ông Trương Văn Quang chấm dứt hợp đồng lao động 14:11:12 25-05-2012

Công bố thông tin về Nghị quyết 38 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi 14:42:50 18-05-2012

Công bố thông tin bất thường v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan 07:36:51 03-05-2012

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 07:36:51 03-05-2012

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu 07:34:31 13-04-2012

Công bố thông tin: Nghị quyết số 31 năm 2012 của Hội đồng quản trị 08:05:00 13-04-2012

Công bố : UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 10:34:52 10-04-2012

Công bố thông tin: UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán 10:34:52 10-04-2012

Thông báo v/v chi trả cổ tức còn lại năm 2011 15:12:32 02-04-2012

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 14:44:37 02-04-2012

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 08:45:11 02-03-2012

Quyết định của Hội đồng quản trị v/v điều chuyển cán bộ quản lý Công ty 16:01:50 22-03-2012

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2011 10:31:28 20-03-2012

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2011 16:40:10 02-03-2012

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 16:10:39 20-02-2012

Thông báo v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 09:28:51 15-12-2011

Công bố thông tin v/v Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 15:03:06 12-12-2011

Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 9/12/2011 14:35:43 12-12-2011

Công bố thông tin v/v Phạt vi phạm pháp luật về thuế 09:15:26 14-11-2011

Công bố thông tin v/v ký kết hợp đồng tín dụng đầu tư dự án xây dựng NM Sữa đậu nành VinaSoy 08:58:21 04-10-2011

Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thông tin liên quan đến cổ đông và chuyển nhượng cổ phần 16:57:57 24-08-2011

Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu nhận được từ cổ tức 17:04:29 17-08-2011

Thông báo v/v thực hiện nộp thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu 16:23:08 17-08-2011

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ 15:22:00 13-08-2011

Công bố thông tin : v/v Triển khai giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty 14:37:22 29-07-2011

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động 07:45:31 25-07-2011

Công bố thông tin v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 10:16:11 23-07-2011

Công bố thông tin v/v Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động trong Công ty 09:50:31 23-07-2011

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin 14:38:21 23-05-2011

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010. 14:32:21 23-05-2011

Nghị quyết số 07 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 07:40:43 26-04-2011

Công bố - UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 07:40:43 26-04-2011

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. 16:01:04 16-04-2011

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 14:01:13 06-04-2011

Công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2010 11:02:45 23-03-2011

Công bố thông tin : Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi 14:01:13 06-04-2011

Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông Năm 2011 09:03:45 10-03-2011

Thông báo : Ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 15:20:29 06-01-2011

Công bố thông tin doanh nghiệp 15:20:13 06-01-2011

Công bố thông tin : Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động 15:35:01 03-01-2011

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động của CtyCP Đường Quảng Ngãi 15:49:44 21-12-2010

Công bố thông tin 15:51:21 23-11-2010

Công bố thông tin bất thường 15:54:47 29-09-2010

Thông báo : V/v Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khóan 15:38:30 18-09-2010

Công ty CP Đường Quảng Ngãi bổ nhiệm nhân sự 16:07:47 28-06-2010

Công bố thông tin : Công ty CP Đường Quảng Ngãi ứng cổ tức năm 2010 16:03:44 28-06-2010

Công bố thông tin : Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 16:04:00 13-05-2010

Thông báo V/v Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu 15:03:04 29-04-2010

Công bố thông tin : Báo cáo thường niên năm 2009 16:06:48 12-04-2010

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2010 15:07:06 12-04-2010

Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2010 15:09:44 09-04-2010

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2010 12:00:17 01-04-2010

Công bố thông tin : Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi 12:00:57 30-03-2010

Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông năm 2010 12:00:39 18-03-2010

Thông báo : “V/v làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2010” 15:38:57 22-02-2010

Công bố thông tin :"V/v Thanh tra thuế năm 2008" 15:28:22 10-02-2010

cong ty mia duong quang ngai