Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thông tin liên quan đến cổ đông và chuyển nhượng cổ phần

 

1.Thông tin về cổ đông :

Theo quy định tại khoản 3 điều 86 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 quy định về Sổ đăng ký cổ đông như sau :

“ Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. ”.

Công ty không có trách nhiệm công bố thông tin của các cổ đông trên thông tin đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. 

2.Hiện nay không có quy định nào “ nhà đầu tư mới chịu trách nhiệm thay cổ đông hiện hữu ” mà người chuyển nhượng chịu.

 

cong ty mia duong quang ngai