Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu nhận được từ cổ tức

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi giải thích về thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu nhận được từ cổ tức như sau:

Năm 2010 Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi đã trả cổ tức bằng cổ phiếu, sau đó cổ đông có thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu thì phải thực hiện quy định về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn như sau :

Về cách tính thuế :

 + Cách tính thuế TNCN từ đầu tư vốn được quy định tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính như sau :

 

            “ 1. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng :

            Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.

           

 - Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là gía trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn. Trường hợp chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức, cổ phiếu thưởng với giá thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

- Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu có được từ nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng là giá thực tế tại thời điểm chuyển nhượng và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập các nhân từ chuyển nhượng chứng khoán.

            Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cổ phiếu thấp hơn mệnh giá thì không phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

            …..

- Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng; nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì phải khai và nộp thuế TNCN đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng ngay. Trường hợp số lượng cổ phiếu chuyển nhượng lần đầu ít hơn số cổ phiếu nhận thay cổ tức hoặc số cổ phiếu thưởng thì sẽ tính và nộp thuế TNCN kế tiếp và các lần chuyển nhượng sau cho tới khi hết số cổ phiếu đó…..”

 

Về hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp thuế :

+ Hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp thuế được quy định tại khoản 13 điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

 

“ a) Hồ sơ khai thuế:

Tờ khai theo Mẫu số 24/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

   b) Nơi nộp hồ sơ: tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở kinh doanh thực hiện giao dịch chuyển nhượng vốn.

 c) Thời hạn nộp thuế: là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn….”

           

Về thuế suất :

+ Thuế suất thuế TNCN từ đầu tư vốn được quy định tại khoản 1 mục II phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính là 5%.

            Về điều kiện chuyển nhượng :

+ Theo quy định tại điểm c khoản 2 phần II Công văn số 42/BTC-TCT ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính thì “…Công ty phát hành chỉ được làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi người chuyển nhượng cổ phiếu đã nộp thuế TNCN….”

 

            Căn cứ theo các quy định của Nhà nước và trong quá trình thực hiện Công ty đã làm việc với Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và được hướng dẫn các thủ tục về thuế từ đầu tư vốn như trên. Theo đó một số cổ đông lớn của Công ty có chuyển nhượng cổ phiếu cũng đã thực hiện như quy định trên (chi tiết).

 

            Như vậy : Khi chuyển nhượng cổ phiếu có liên quan đến cổ phiếu nhận thay cổ tức năm 2010 mà chưa nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn thì trách nhiệm người chuyển nhượng phải kê khai theo mẫu 24/KK-TNCN và nộp thuế. Công ty chỉ làm thủ tục chuyển nhượng khi người chuyển nhượng có hợp đồng chuyển nhượng, nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán (do Cộng ty khấu trừ) và có chứng từ nộp thuế về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

           

            Hiện nay Công ty chỉ phát hành duy nhất một loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông, không có loại cổ phiếu nào khác. Khi chuyển nhượng cổ phiếu, người chuyển nhượng phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

            Nay cổ đông nào chuyển nhượng cổ phiếu nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với các cơ quan thuế trên toàn quốc hoặc phòng thuế thu nhập cá nhân Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi để được hướng dẫn thực hiện.

 

            Xin cảm ơn Quý cổ đông !

 
cong ty mia duong quang ngai