QNS công bố Nghị quyết số 23 của Hội đồng quản trị Công ty và phụ lục 19 gửi UBCKNN

QNS công bố Nghị quyết số 23/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là ngày 10/5/2018 (Thứ 5).

Tỷ lệ thực hiện: 10: 2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu thì được tăng thêm 02 cổ phiếu)

Văn bản

Phụ lục số 19 gửi UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai