QNS công bố thông tin: báo cáo kết quả PHCP trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công ty cổ phiếu Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thay đổi tăng: 48.761.555 CP.

Lý do: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Văn bản thông báo

Văn bản gửi UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

cong ty mia duong quang ngai