QNS công bố thông tin

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 438.100 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.985.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,32%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 438.100 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.423.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,44%).
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 05/03/2020.
2. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.423.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,44%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.923.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,58%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/3/2020 đến ngày 10/4/2020.
 3. Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi kính gửi Quý cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 28/3/2020 tại Hội trường Công ty.
cong ty mia duong quang ngai