Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã không mua số lượng cổ phần đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.714.548 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.714.548 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,08%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 24/9/2020 đến ngày 23/10/2020.
cong ty mia duong quang ngai