Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Võ Thành Đàng

Tên cá nhân: Võ Thành Đàng.
Tên cổ phiếu: QNS.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.323.948 CP (5,97%)
Số lượng cổ phiếu đã mua (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng 1%): 92.500 CP
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.416.448 CP (6%)
Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu.
Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 20/08/2020.
cong ty mia duong quang ngai