Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư có liên quan đến cổ đông lớn Võ Thành Đàng

Tên cổ phiếu: QNS.
  1. Tên cá nhân: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.456.448 CP (tỷ lệ 6,01%)
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.525.848 CP (tỷ lệ 6,03%)
  1. Tên cá nhân: Võ Thị Cẩm Nhung là vợ ông Võ Thành Đàng sở hữu 10.602.282 CP (tỷ lệ 2,97%).
  2. Tên cá nhân: Võ Thị Anh Trâm là con ông Võ Thành Đàng sở hữu  3.945 CP (tỷ lệ 0,00%).
Tổng nhóm:
* Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.062.675 CP (tỷ lệ 8,98%).
* Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.132.075 CP (tỷ lệ 9,00%).
* Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm cổ phiếu.
* Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư có liên quan vượt quá ngưỡng 1%: 24/08/2020.
cong ty mia duong quang ngai