Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

cong ty mia duong quang ngai