Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Biên bản Đại hội

Nghị quyết Đại hội

cong ty mia duong quang ngai