Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chưa mua số lượng cổ phần đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/8/2019 đến ngày 05/9/2019.
cong ty mia duong quang ngai