Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 281.300 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.043.148 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,9%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 281.300 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do điều kiện thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.324.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,97%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/7/2020 đến ngày 13/8/2020.
cong ty mia duong quang ngai