Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 288.700 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.923.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,58%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 288.700 CP.

(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do điều kiện thị trường chưa phù hợp)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.212.048 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,66%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/4/2020 đến ngày 29/4/2020.
cong ty mia duong quang ngai