Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 600.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.223.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 600.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.823.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,3%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/9/2019 đến ngày 08/10/2019.
cong ty mia duong quang ngai