Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.000.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.324.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.324.948 CP (tỷ lệ nắm giữ 6,25%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/8/2020 đến ngày 18/9/2020.
cong ty mia duong quang ngai