Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế Dương.
Là con trai ông :  Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ nắm giữ 0%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.000 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,006%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/02/2020 đến ngày 05/03/2020.
cong ty mia duong quang ngai