Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013.

Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2013.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính.

3. Các Báo cáo tài chính:

     + Bảng cân đối kế toán.

     + Báo cáo kết quả kinh doanh.

     + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

     + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

2. Báo cáo kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính.

3. Các Báo cáo tài chính hợp nhất:

     + Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

     + Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

     + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

     + Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

cong ty mia duong quang ngai