Công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính tổng hợp

Bản giải trình gửi UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai