Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản Đại hội

Nghị quyết Đại hội

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty QNS

cong ty mia duong quang ngai