Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Văn bản Nghị quyết

Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai