Công bố Nghị quyết HĐQT v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty công bố Nghị quyết số 81/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 1 tháng 12 năm 2015 v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.

Văn bản

Công bố trên Cổng thông tin của UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai