Công bố Nghị quyết ngày 17/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết  số 11/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2015.

Văn bản Nghị quyết

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai