Công bố thông tin: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Toàn văn biên bản

cong ty mia duong quang ngai