Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/7/2016

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai