Công bố thông tin: Nghị quyết số 31 năm 2012 của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 31/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2012  tại Phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 9, ngày 10/4/2012.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2011.

Chi tiết văn bản

cong ty mia duong quang ngai