Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc kiểm toán BCTC năm 2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán số 15-02-147 ngày 30/6/2015 với Công ty TNHH KPMG.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai