Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN v/v chốt danh sách để đăng ký chứng khoán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.

Văn bản  gửi UBCKNN

1. Nghị quyết số 30/NQ/CPĐQN ngày 14/6/2014 ; 2. Thông báo số 31/TB/CPĐQN-HĐQT ngày 16/6/2014.

cong ty mia duong quang ngai