Công bố thông tin về Báo cáo tài chính và BCTC hợp nhất Quý I năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2013.

Bảng cân đối kế toán

Kết quả hoạt động kinh doanh

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013

cong ty mia duong quang ngai