Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã gửi văn bản công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán nhà nước v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 

Thời điểm chốt danh sách: 17 giờ ngày 12/3/2014.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai