Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi đăng ký mua 48.966 cổ phần

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng là người có liên quan đến cá nhân thực hiện giao dịch:
Họ và tên: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.223.601 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,34%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 48.966 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.272.567 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,36%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Mua lại cổ phiếu Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã phát hành cho người lao động (ESOP) do người lao động nghỉ việc.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 14/11/2019.
cong ty mia duong quang ngai