Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi áp dụng mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới

 

Kể từ ngày 16/12/2020, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi áp dụng mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới.
Những mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty đã phát hành trước ngày 16/12/2020 vẫn còn hiệu lực.
cong ty mia duong quang ngai