Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công tyCông ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Mã chứng khoán: QNS.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.235.535 CP (tỷ lệ 4,61%).
 
cong ty mia duong quang ngai