QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.471.532 (tỷ lệ 0,5%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 CP.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.371.532 (tỷ lệ 0,47%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 05/4/2019 đến ngày 09/4/2019.
cong ty mia duong quang ngai