Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã bán 5.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 977.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.000 CP. 
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
 
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 01/01/2020. 
cong ty mia duong quang ngai