Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã mua 5.500 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 953.792 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 5.500 CP.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
(Nguyên nhân không thực hiện mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng).
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 959.292 CP (tỷ lệ 0,27%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 21/3/2021.
cong ty mia duong quang ngai