Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 872.592 CP (tỷ lệ 0,24%).

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/02/2020 đến ngày 13/3/2020.

cong ty mia duong quang ngai