Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – Nguyễn Đức Tiễn đăng ký mua 50.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 951.292 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.001.292 CP (tỷ lệ 0,28%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/12/2020 đến ngày 05/01/2021.
cong ty mia duong quang ngai