Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký mua 50.000 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 959.292 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.009.292 CP (tỷ lệ 0,28%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021.
cong ty mia duong quang ngai