Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn không bán 100.000 cổ phần đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cổ phiếu không như kỳ vọng)
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/3/2020 đến ngày 24/4/2020.
cong ty mia duong quang ngai