Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 73/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai