Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 06/02/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/03/2018.

Nghị quyết HĐQT

 
cong ty mia duong quang ngai