Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty

QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 39/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hồi đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

Văn bản nghị quyết

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty QNS năm 2018

 
cong ty mia duong quang ngai