Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 9 tháng 4 năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 32/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án và thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

Văn bản Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai