Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 24/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 7 tháng 5 năm 2014 v/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai