Nghị quyết số 07 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại phiên họp lần thứ nhất ngày 23/4/2011:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi số 06/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 23/4/2011, phiên họp thứ nhất.

Nguyên văn Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai