Người nội bộ Công ty – Đặng Phú Quý – thành viên HĐQT đã bán 200.000 cổ phiếu

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.640.670 (tỷ lệ 0,46%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.440.670 CP (tỷ lệ 0,40%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian thực hiện giao dịch cổ phiếu: từ ngày 26/8/2019 đến ngày 27/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai