Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn - GĐ Nhà máy Bia Dung Quất - đã bán 73.900 cổ phần

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.073.992 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 73.900 CP. 
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: Đã giải quyết đủ nhu cầu tài chính)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.092 CP (tỷ lệ 0,28%).
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 23/8/2019.
cong ty mia duong quang ngai